Archive: February 25, 2022

มอเตอร์ทดเกียร์

การทำงานและชนิดของ มอเตอร์ทดเกียร์ 

มอเตอร์ทดเกียร์เป็นมอเตอร์ซึ่งทำหน้าที่ในการลดจำนวนรอบของมอเตอร์ที่ทำงาน เพื่อให้การทำงานด้วยฟันเฟืองนั้นช้าลง ให้บริการโดยบริษัทเกี่ยวกับมอเตอร์ที่น่าเชื่อถือซึ่งมีหลากหลายยี่ห้อให้เลือกเพื่อการใช้งานในแบบที่แตกต่างกันและมีประสิทธิภาพในการทำงานของมอเตอร์ ด้วยอะไหล่วัสดุที่แข็งแรง ทนทาน จึงยากต่อการชำรุดเสียหายของมอเตอร์สำหรับทดเกียร์ ในบทความจะมากล่าวถึงมอเตอร์ทดเกียร์ให้ทุกคนรู้จักว่าเป็นมอเตอร์แบบใดบ้าง 

ฟันเฟืองที่ใช้ใน มอเตอร์ทดเกียร์ มีอะไรบ้าง 

สำหรับการใช้งานมอเตอร์ทดเกียร์นั้นจะมีอยู่หลากหลายประเภทให้เลือกใช้งานตามฟันเฟืองที่อยู่ในมอเตอร์ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งกับงานเกษตรกรรม งานที่เกี่ยวกับการผลิต โรงงานอุตสาหกรรม ในการหมุนมอเตอร์นั้นสามารถหมุนได้ทั้งสองทิศทาง จึงทำให้สามารถใช้งานได้ง่ายและมีความสะดวกเป็นอย่างมาก มีความทนทานของวัสดุที่ใช้ผลิตและแข็งแรงเป็นอย่างมาก โดยจะกล่าวถึงประเภทของฟันเฟืองที่ใช้ในมอเตอร์ทดเกียร์ได้ดังต่อไปนี้ 

  • Helical Gear (เฟืองเกียร์แบบเฉียง) ลักษณะของเฟืองประเภทนี้จะมีความคล้ายคลึงกับเฟืองแบบตรงแต่ต่างกันตรงที่จะทำมุมเป็นแนวทแยงเพื่อมุมที่ผู้ใช้งานต้องการ เอียงได้ทั้งสองข้างไม่ว่าจะเป็นข้างขวาหรือข้างซ้าย 
  • Worm Gear (เฟืองเกียร์แบบตัวหนอน) เป็นเฟืองที่ประกอบไปด้วยตัวเฟืองและล้อตัวหนอน ซึ่งการใช้เฟืองประเภทนี้จะมีแรงกระทำสูง รวมถึงมีพลังงานที่สูญเสียไปในระดับที่สูงด้วย จึงไม่เหมาะกับการใช้งานแบบต่อเนื่อง 
  • Bevel (เฟืองเกียร์แบบดอกจอก) เป็นเฟืองที่ถูกนำมาผสมระหว่างเฟืองแบบกรวย เฟืองแบบตรง และเฟืองแบบเฉียง ซึ่งเฟืองประเภทนี้จะเหมาะในการใช้อัตราทดเป็นอย่างมาก อีกทั้งมีเสียงที่เงียบอีกด้วย 
  • Rack Gear (เฟืองเกียร์แบบสะพาน) รูปลักษณ์ของเฟืองชนิดนี้จะคล้ายกับสะพาน โดยจะทำมุมอยู่ที่ 90 องศา แนะนำให้ใช้คู่กับเฟืองแบบตรงจึงจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  • Spur Gear (เฟืองเกียร์แบบตรง) เป็นเฟืองที่หลายคนนิยมใช้กันมากเพราะมีราคาไม่แพง อีกทั้งยังสามารถประกอบได้ง่าย ใช้ได้ปลอดภัย แข็งแรงทนทาน และมีกำลังในระยะที่สั้น 

จะเห็นว่ามอเตอร์ทดเกียร์เป็นมอเตอร์ที่มีคุณสมบัติในการทดเกียร์หรือก็คือการลดจำนวนรอบในการทำงานของมอเตอร์ลง ใช้งานได้อย่างสะดวกและทำงานได้ทั้งสองทิศทาง อุปกรณ์ที่ใช้ผลิตก็มีความแข็งแรงและเป็นเกรดดีเยี่ยมจึงทำให้การใช้งานของมอเตอร์ทดเกียร์มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก ใช้ได้กับทุกอาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับการผลิต เฟืองเกียร์ที่ใช้ก็มีอยู่หลายประเภทที่ทำหน้าที่แตกต่างกันจึงมีความหลากหลายของมอเตอร์ซึ่งเหมาะกับทุกคนไม่ว่าจะมีอาชีพอะไรก็ตาม 

โรงงานอุตสาหกรรม

ประวัติกรมโรงงานอุตสาหกรรม

          กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานส่วนราชการระดับกรม สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีหน้าที่ในการบริหาร จัดการ และกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรม โดยยึดแนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สุขอนามัย และประหยัดพลังงาน รวมไปถึงสนับสนุนข้อมูล และ องค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม

ประเทศไทยเริ่มมีการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมมาแต่สมัยโบราณ แต่การอุตสาหกรรมในขณะนั้นเป็นประเภทสินค้าหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การทอผ้า การตีเหล็ก การจักสาน การแกะสลักไม้ การทำทองรูปพรรณ และการประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน เช่น โรงงานสุรา โรงงานน้ำตาลทรายแดง อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกิดขึ้นโดยมีชาวต่างประเทศเข้ามาสร้างโรงงาน เช่น โรงกษาปณ์ โรงสีข้าว โรงเลื่อย และหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้มีการพัฒนาด้านการอุตสาหกรรม โดยเอกชนได้เริ่มลงทุนก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรมขึ้นอีกหลายประเภท เช่น โรงงานบุหรี่ โรงงานทำกระดาษ โรงงานทำน้ำอัดลม โรงงานทำสบู่ แต่เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำลงทั่วโลกในปี พ.ศ. 2470 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยด้วย ทำให้ไม่มีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมในประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว

การก่อตั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2475 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลได้ยึดแนวการบริหารประเทศโดยคำนึงถึงความสมบูรณ์ของราษฎรทางด้านเศรษฐกิจจึงได้จัดทำแผนการดำเนินการทางเศรษฐกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรม กิจการบางอย่างที่เป็นสาธารณูปโภค รัฐจะเข้าควบคุมดูแลตลอดจนการร่วมงานกับบริษัทเอกชนดำเนินการในรูปของบริษัทสาธารณะ ส่วนที่ไม่เป็นสาธารณูปโภคจะให้ประชาชนดำเนินการธุรกิจอุตสาหกรรมได้

พ.ศ. 2485 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรม รัฐบาลในสมัยนั้นจึงมีนโยบายที่จะจัดสร้างและดำเนินการอุตสาหกรรมและการพาณิชยกรรมภายในประเทศให้เป็นปึกแผ่น โดยแก้ไขพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยยุบกระทรวงการเศรษฐกิจและจัดตั้งกระทรวงใหม่ขึ้น 2 กระทรวงคือกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม

5 พฤษภาคม 2485 สืบเนื่องจาก พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2484 พุทธศักราช 2485 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2485 ได้มีการจัดตั้ง กระทรวงการอุตสาหกรรม ขึ้น และได้จัดตั้งกรมในปีเดียวกัน โดยมีหน้าที่ในการดูแลโรงงานต่างๆ ของรัฐ ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการปรับปรุงมาตรฐาน คุณภาพและปริมาณ รักษาระดับราคาของผลิตภัณฑ์ที่โรงงานต่างๆ ผลิตจำหน่ายแก่ประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เห็นว่ามีความจำเป็นแก่ประเทศในยามสงคราม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับการสถาปนาเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุตสาหกรรม โดยมีหน้าที่ดูแลโรงงานต่างๆที่เป็นของรัฐ ควบคุมดูแลการดำเนินงานของโรงงานเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงมาตรฐานแห่งคุณภาพและปริมาณ ตลอดจนรักษาระดับราคาของผลิตภัณฑ์ที่โรงงานต่างๆผลิตจำหน่ายแก่ประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เห็นว่ามีความจำเป็นแก่ประเทศชาติในยามสงคราม

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และกำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สุขอนามัย การบริหารความปลอดภัย และการประหยัดพลังงานของโรงงาน

2. ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัย สุขอนามัย การบริหาร

ความปลอดภัย และการประหยัดพลังงานของโรงงาน

3. ป้องกันและประสานการระงับภัยจากโรงงานและการประหยัดพลังงาน

4. ให้บริการตรวจสอบความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือหน่วยงานภาครัฐที่ร้องขอ ในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงหรือต้องใช้ความชำนาญพิเศษเฉพาะด้าน

5. ตรวจสอบรายงานความปลอดภัยของผู้ประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว

6. ติดต่อและประสานความร่วมมือด้านความปลอดภัยของโรงงานกับหน่วยงานหรือองค์การด้านความปลอดภัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุบัติภัย รวมทั้งการกีดกันทางการค้าด้วยเหตุผลจากความเสี่ยงภัย

7. พิจารณาอนุญาต ควบคุม กำกับดูแล บุคลากรหรือหน่วยงานด้านความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย